Door Pottery logo
Koi 104
Porcelain by Kyle Kreigh

(8.5"h x 4.5"w)
$178.00  SOLD 

Click to see alternate views
Koi 104 2    Koi 104 3    Koi 104 1