Door Pottery logo
Koi 105
Porcelain by Kyle Kreigh

(12.75"h x 5.5"w)
$278.00  SOLD 

Click to see alternate views
Koi 105 2    Koi 105 1